Ασημόπουλος Νικόλαος


depimage
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • PhD, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Virginia Polytechnic Institute and State University, Ιούλιος 1990.
 • MSC  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,Virginia Polytechnic Institute and State University, Ιούλιος 1983.
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 1980
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Ψηφιακά Συστήματα υψηλών ταχυτήτων
 • Επεξεργασία σήματος και εικόνας σε πραγματικό χρόνο
 • Αυτόνομα οχήματα
 • Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • Ioannis Panapakidis,  Nikolaos Asimopoulos, Athanasios Dagoumas, Georgios C. Christoforidi,An Improved Fuzzy C-Means Algorithm for the Implementation of Demand Side Management Measure”, Energies, vol. 10, n 9, 1407, 2017;
 • I.Panapakidis, G. Christoforidis, N Asimopoulos, A. Dagoumas, Combining wavelet transform and support vector regression model for day-ahead peak load forecasting in the Greek power system”,  Proceedings  of the 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), pages 2089-2094, 6-9 June 2017, Milan Italy
 • Stimoniaris, D., Tsiamitros, D., Kottas, T.,  Asimopoulos, N.,  Dialynas, E. Smart grid simulation using small-scale pilot installations.-experimental investigation of a centrally-controlled microgrid”,  PowerTech,  2011 IEEE Trondheim, 19-23 June 2011, p.p. 1 – 6, E-ISBN: 978-1-4244-8417-1, ISBN 978-1-4244-8419-5 .
 • Konstantinidis, E.I.;   Patoulidis, G.I.;   Vandikas, I.N.;   Parisses, C.;   Asimopoulos, N.; Development of a collaborative vehicle collision avoidance system,  Proceedings of  Intelligent Vehicles Symposium,  2010  IEEE,  21-24 June 2010,  San Diego CA, pages: 1066 – 1071,  ISSN: 1931-0587 Print ISBN: 978-1-4244-7866-8.
 • N. Asimopoulos, K. Nathanail, V. Mpazakis, A network-based electrical engineering laboratory, International Journal on E-Learning, ISSN 1537-2456 . Volume 6  Issue 1, pp. 41-53. Jan 2007, Chesapeake, VA,  AACE.
 • Κ. Parisses, N. Asimopoulos, P. Fessas Decentralized Load-Frequency Control of a Two-Area Power System via Linear Programming and Optimization Techniques, Proceedings of the ICTA’05,  Pages: 204-209, Thessaloniki 2005
 • R. Cabello, I. Gonzalez, F. Gomez-Arribas, J. Martinez, M. Billaud, T. Zimmer, D. Geoffroy, H. Effinger, W. Seifert, R. Jaeger, T. A. Fjedly, K. Jeppson, H. Mann, N. Asimopoulos,  Z. German-Sallo, "The eMerge Project: ",   International Network for Engineering Education and Research (iNEER) 2004 Special Volume: Innovations 2004 – World Innovations in Engineering Education and Research.
 • N. Asimopoulos, M. Nadler , "Non-Contact Velocity Compensation System for Handheld Scanners", Pattern Recognition, V 35, pp465-472, Feb 2002, ISSN 0031-3203
 • N. Asimopoulos, P. P. Vlachos, D. P. Telionis, “A High Speed, High Particle Density, Particle-Tracking Method for Turbulence Measurement”, Proc. of  3rd  ASME/JSME joint Fluids Engineering Conference,  San Francisco,  July  1999.
 • N Asimopoulos, C Parisses, A Smyrnaios N. Germanidis , “Autonomous vehicle for saffron harvesting”,  Procedia Technology, Volume 8, 2013, Pages 175-182, Elsevier.
 • N. Asimopoulos, G.A. Kumar, R.O. Clauss, "Performance of Burst error correcting codes", Proc. IEEE Southeastcon, pp 231-235, Orlando, Florida, April 1983,  IEEE-83CH1899-4. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 68148

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/nasimopoulos