8ο εξάμηνο


Μάθημα: Επιχειρησιακή ΈρευναΚωδικός Μαθήματος: E36
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 5
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην ανάλυση και επίλυση καθοριστικών προβλημάτων βελτιστοποίησης μιας αντικειμενικής συνάρτησης υπό περιορισμούς. Το κύριο μέρος του μαθήματος καλύπτει τη θεωρία του Γραμμικού Προγραμματισμού, ενώ παρουσιάζονται επιπλέον η θεωρία του Ακέραιου και Μη Γραμμικού Προγραμματισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατάστρωση προτύπων και στις μεθόδους εφαρμογής της θεωρίας για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων του μηχανικού. Παρουσιάζονται επίσης προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για την επίλυση τέτοιων προτύπων – προβλημάτων όπως το δημοφιλές Microsoft Excel καθώς και τα LINDO και LINGO (www.lindo.com). Οι κυριότερες θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη Θεωρία και τη μεθοδολογία της Επιχειρησιακής Έρευνας, η Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού (Κατάστρωση Γραμμικών Προβλημάτων, Επίλυση Γραμμικών Προβλημάτων, Δυϊκή Θεωρία και Ανάλυση Ευαισθησίας, Εφαρμογές Γραμμικών Προτύπων), ο Ακέραιος και ο Μη Γραμμικός Προγραμματισμός.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στις βασικές γνώσεις της Ποσοτικής Ανάλυσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα και τεχνικές βελτιστοποίησης για την οργάνωση, σχεδιασμό και σύνθεση παραγωγικών διεργασιών και συστημάτων. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης την εξέταση μελετών περίπτωσης (case studies) για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας και την προετοιμασίας των φοιτητών σε θέματα μοντελοποίησης προβλημάτων βελτιστοποίησης διεργασιών.

Προαπαιτούμενα:

Στατιστική

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Προφορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις)

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή τελική εξέταση, προαιρετική εξέταση προόδου

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • [1] Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας, Τόμος Α, Α. Κ. Γεωργίου, Γ. Σ. Οικονόμου, Γ. Δ. Τσιότρας. Εκδόσεις Μπένου, 2006.
  • [2] Ποσοτική Ανάλυση, Τόμος Α και Β, Δ. Π. Ψωινός. Εκδόσεις Ζήτη, 1993.
  • [3] Επιχειρησιακή Έρευνα, Π. Γ. Υψηλάντης. Εκδόσεις Προπομπός, 2007.
  • [4] Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, Τόμος Α και B, Γ. Σ. Οικονόμου, Α. Κ. Γεωργίου. Εκδόσεις Μπένου, 2000.
  • [5] Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, Hamdy A. Taha, μετάφραση Αθανάσιος Ι. Μάργαρης. Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.
Διδάσκων: Κυριακίδης Θωμάς