8ο εξάμηνο


Μάθημα: Ειδικά θέματα ΣΗΕΚωδικός Μαθήματος: EEH8
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

1. Λειτουργία και Ανάπτυξη Συστημάτων Μεταφοράς (ΕΒΔ 1-3)

  • Οικονομική κατανομή φορτίου, DC ροή φορτίου, Βέλτιστη ροή ισχύος στο DC και AC, χρέωση συστήματος μεταφοράς, βέλτιστη τοποθέτηση μονάδων μέτρησης Φασιθετών

2. Ευέλικτα Συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΒΔ 4)

  • Τύποι συστημάτων FACTs, μεταφερόμενη ισχύς, υπολογισμοί AC ροής ισχύος με FACTs.

3. Συστήματα μεταφοράς συνεχούς ρεύματος (ΕΒΔ 5)

  • Μεταφορά με συνεχές ρεύμα με μετατροπείς πηγής ρεύματος, Μεταφορά με συνεχές ρεύμα με μετατροπείς πηγής τάσης 

4. Αξιοπιστία Δικτύων Μεταφοράς και διαταραχές (ΕΒΔ 6)

  • δείκτες αξιοπιστίας, βελτίωσης αξιοπιστίας, βλάβες στα δίκτυα μεταφοράς

5. Ανάλυση και λειτουργία Δικτύων Διανομής (ΕΒΔ 7-8)

  • υπάρχον καθεστώς λειτουργίας και διαδικασίες μετάβασης, επικουρικές υπηρεσίες δικτύων διανομής στο σύστημα μεταφοράς, κεντρική και διανεμημένη εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης

6. Συστήματα Διανομής με Διανεμημένη Παραγωγή (ΕΒΔ 9-10)

  • επίδραση της διείσδυσης ΔΠ και ΑΠΕ στα δίκτυα διανομής, βέλτιστη τοποθέτηση και διαστασιολόγηση μονάδων ΔΠ και ΑΠΕ, διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων και επιπτώσεις

7. Βέλτιστη λειτουργία και ανάπτυξη Συστημάτων Διανομής (ΕΒΔ 11)

  • αναβάθμιση επιπέδου αυτοματισμών στα δίκτυα διανομής, χρεώσεις, ανασχηματισμός δικτύων διανομής, επέκταση δικτύων διανομής

8. Αξιοπιστία Δικτύων Διανομής και διαταραχές (ΕΒΔ 12)

  • δείκτες αξιοπιστίας/αναξιοπιστίας, βελτίωση επιπέδου αξιοπιστίας, συνήθεις βλάβες στα δίκτυα διανομής και διαδικασία αποκατάστασης τροφοδοσίας

9. Ποιότητα Ισχύος (ΕΒΔ 13)

  • προβλήματα ποιότητας ισχύος (Αρμονικές, βυθίσεις τάσης, φλίκερ κτλ), αίτια και  τρόποι αντιμετώπισης, το πρότυπο IEC 50160
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

1.    Εκτελεί DC ανάλυση ροής φορτίου και βέλτιστη ανάλυση ροής φορτίου

2. Να γνωρίζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με AC και DC και τα χαρακτηριστικά των ευέλικτων συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

3.  Να υπολογίζει το βαθμό αξιοπιστίας των συστημάτων μεταφοράς και διανομής μέσω κατάλληλων δεικτών αλλά και τους τρόπους βελτίωσης της

4. Να γνωρίζει την επίδραση της διείσδυσης ΔΠ και ΑΠΕ στα δίκτυα διανομής καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με την διείσδυση Ηλεκτρικών Οχημάτων αλλά και μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτά

5. Να γνωρίζει τις τρέχουσες τάσεις σχετικά με την αναβάθμιση της λειτουργικής κατάστασης των δικτύων μεταφοράς και διανομής τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε τακτικές ελέγχου της λειτουργίας τους

6. Να επιλύει προβλήματα βελτιστοποίησης σχετικά με τη λειτουργία αλλά και την επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής, να γνωρίζει τη διαδικασία ανασχηματισμού των δικτύων για τη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών τους

7. Να αναγνωρίζει τα θέματα σχετικά την ποιότητα ισχύος στα δίκτυα και τους τρόπους αντιμετώπισης τους

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

- Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα και με φροντιστηριακές ασκήσεις 

- Χρήση λογισμικών πακέτων για προσομοίωση λειτουργίας δικτύων και επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης (DigSilent, Matpower)

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Αξιολόγηση Φοιτητών:

- Ατομική ή ομαδική εργασία (30 %)

-Εργαστηριακές ασκήσεις (30%)

- Τελικές εξετάσεις (40 %) 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Σύγχρονα συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, Π. Γεωργιλάκης, Κωδ. Βιβλίου στον Εύδοξο [320144]