Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τους Τμήματος - ΜΟΔΙΠ (2019-2020)