4ο εξάμηνο


Μάθημα: Αγγλικά II(Academic Skills)Κωδικός Μαθήματος: MK14
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 4
Πιστωτικές Μονάδες: 2
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 2
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE232/
Γλώσσα διδασκαλίας:Αγγλικά
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Βελτίωση χρήσης και κατανόησης ξένης γλώσσας

Περιεχόμενο:

Κύριο μέλημα του μαθήματος είναι να:
• συμβάλει στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την παραγωγή
γραπτού λόγου απαραίτητου για τη συμμετοχή των φοιτητών σε μεταπτυχιακές σπουδές
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αιτήσεις για υποτροφίες καθώς και στην εύρεση εργασίας.
• εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τη διαδικασία συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας,
τη συγγραφή της περίληψης (abstract) μιας ερευνητικής εργασίας, τους διαφορετικούς
τρόπους αναφοράς (APA, MLA, Chicago, IEEE κλπ) και τους διαφορετικούς τρόπους
καταγραφής βιβλιογραφικών πηγών
Συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
• Βιογραφικό Σημείωμα/ Είδη (English CV, Resume, Europass)
• Συνοδευτική Επιστολή (Cover Letter)
• Δήλωση σκοπού (Personal Statement)
• Επιστολογραφία (Application Letters. etc)
• Παρουσιάσεις στα Αγγλικά σε Power Point
• Σύνθετες Λέξεις και Ακαδημαϊκές Παραθέσεις (Compound Words & Academic Collocations)
• Τα μέρη μιας ερευνητικής εργασίας
• Συγγραφή Περίληψης μιας ερευνητικής εργασίας
• Διαφορετικοί τρόποι αναφοράς (APA, MLA, Chicago, IEEE κλπ)
• Καταγραφή βιβλιογραφικών πηγών

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
  • Ανάπτυξη των τεσσάρων δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ακουστική και προφορικός λόγος) στην Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο C1. 
  • Απόκτηση του ειδικού λεξιλογίου που αφορά στους μηχανικούς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών  
  • Εξοικείωση με τη γλώσσα της επιστήμης τους. 
  • Ενίσχυση των εκφραστικών τρόπων με τους οποίους οι φοιτητές/τριες επικοινωνούν τις γνώσεις τους αποτελεσματικά στον ακροατή/αναγνώστη 
  • Απόκτηση δεξιοτήτων με τις οποίες οι φοιτητές/τριες θα ανταποκρίνονται σε περιστάσεις επικοινωνίας που εντάσσονται στο γνωστικό τους αντικείμενο 
  • Κατανόηση κειμένων σχετικών με το αντικείμενο των σπουδών τους 
  • Καλλιέργεια διαθεματικής θεώρησης επιστημονικών πεδίων  
  • Ανάπτυξη ολιστικής προσέγγισης της γνώσης
Προαπαιτούμενα:

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γλωσσομάθειας
Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για
τις Σύγχρονες Γλώσσες)

Τρόπος Παράδοσης:

• Πρόσωπο με πρόσωπο
• Δυνατότητα σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
- e-mail

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Ασκήσεις 12
Αυτοτελής μελέτη 12
Σύνολο 50
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%)
ΙΙ. Ενδιάμεση αξιολόγηση (Πρόοδος) (20%)
ΙΙΙ. Εκπόνηση Εργασίας (20%)

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Δημουλάς Δήμος, Technical English, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., Έκδοση: 1/2017.
  2. Collective, Dictionary of Engineering, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., Έκδοση: 2/2003.
Διδάσκων: Ταβουλτζίδου Σταυρούλα