4ο εξάμηνο


Μάθημα: Αριθμητική ΑνάλυσηΚωδικός Μαθήματος: MK26
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 4
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE300/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών,
• Λήψη αποφάσεων,
• Αυτόνομη εργασία,
• Ομαδική εργασία,
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο:

Στα πλαίσια του μαθήματος “Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση” θα διδαχτούν εισαγωγικά και θεμελιώδη θέματα Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Αριθμητικής Ανάλυσης και ποιο συγκεκριμένα:   Αλγορίθμοι Μαθηματικής Μοντελοποίησης, Αριθμητικής Παραγώγισης, Αριθμητικής Ολοκλήρωσης, Επίλυσης γραμμικών συστημάτων, Επίλυσης μη γραμμικών συστημάτων Παρεμβολής, Πεπερασμένων διαφορών, Επίλυσης μη γραμμικών εξισώσεων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 • Κατανοούν τις βασικές αριθμητικές μεθόδους 
 • Εκτιμούν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων.  
 • Διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των μεθόδων προκειμένου να επιλέγουν την καταλληλότερη για το πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν. 
 • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν αλγορίθμους μαθηματικής μοντελοποίησης και αριθμητικής ανάλυσης. 
 • Να συνθέτουν η/και να χρησιμοποιούν κατάλληλα λογισμικά προκειμένου να υλοποιήσει την εφαρμογή που απαιτείται.   
 • Να εξηγούν τα αποτελέσματα των διαφόρων μεθόδων βάσει απόλυτων και σχετικών σφαλμάτων. 
 • Να αξιολογούν και να συγκρίνουν μεθόδους Αριθμητικής Ανάλυσης  
 • Να κρίνουν την καταλληλόλητα της κάθε αριθμητικής μεθόδου σε συγκεκριμένα προβλήματα
Προαπαιτούμενα:

Μαθηματική Ανάλυση Ι, ΙΙ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι, Εισαγωγή στο Δομημένο Προγραμματισμό

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

Χρήση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων για την διδασκαλεία,
χρήση e-class για ανακοινώσεις, προσθήκη ηλεκτρονικών
σημειώσεων, ανακοινώσεις, εργασίες, εξετάσεις, χρήση
Λογισμικού MATLAB/OCTAVE στις εργαστηριακές ασκήσεις,
χρήση λογισμικού zoom για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση,
χρήση λογισμικού moodle για εξετάσεις.

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Συγγραφή εργασιών 16
Μελέτη 32
Σύνολο 100
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά
Μέθοδοι αξιολόγησης: Δύο υποχρεωτικά σετ εργασιών (30%)
και τελική γραπτή εξέταση (70%),
Κριτήρια αξιολόγησης: Αναφέρονται ρητά στο πρώτο μάθημα
και είναι ανακοινωμένα στην ηλεκτρονική σελίδα του
μαθήματος.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 1. Σαρρής Ι.- Καρακασίδης Θ., Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ, Έκδοση: 3η/2015.
 2. Παπαγεωργίου Γ. Τσίτουρας Χ., Αριθμητική Ανάλυση με εφαρμογές σε MATHEMATICA και MATLAB, ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Έκδοση: 1η/2015. 
 3. Chapra S. - Canale R., Αριθμητικές Μέθοδοι για Μηχανικούς, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ, Έκδοση: 7η/2016.  
 4. ΑΚΡΙΒΗΣ Γ.Δ., ΔΟΥΓΑΛΗΣ Β.Α., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Έκδοση: 4η/2015.
Διδάσκων: Τσίπουρας Μάρκος