4ο εξάμηνο


Μάθημα: Θεωρία Σημάτων και ΣυστημάτωνΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ23
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 4
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE234/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών,
• Λήψη αποφάσεων,
• Αυτόνομη εργασία,
• Ομαδική εργασία,
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο:

Κατηγορίες σημάτων, Βασικά σήματα, Συνέλιξη, Γενικευμένες συναρτήσεις, Συστήματα.
Γραμμικά χρονικά αμετάβλητα συστήματα, Ιδιότητες, Κρουστική απόκριση, Ευστάθεια.
Σειρά και μετασχηματισμός Fourier, Ιδιότητες, Απόκριση συχνότητας, Συνάρτηση μεταφοράς.
Μετασχηματισμός Laplace, Ιδιότητες.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να κατηγοριοποιούν σήματα και συστήματα με βάση τις ιδιότητές τους
 • να υπολογίζουν συνελίξεις,
 • να περιγράφουν σήματα με τη χρήση μετασχηματισμού/σειρών Fourier,
 • να αξιοποιούν το μετασχηματισμό Laplace στη μελέτη σημάτων και συστημάτων,
 • να διαχειρίζονται γενικευμένες συναρτήσεις,
 • να προσδιορίζουν τις αποκρίσεις συστημάτων,
 • να προσδιορίζουν την επίδραση φίλτρων σε σήματα,
 • να εφαρμόζουν το θεώρημα δειγματοληψίας και να περιγράφουν τη σύνδεση σημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου.
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

Χρήση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων για την διδασκαλεία,
χρήση e-class για ανακοινώσεις, προσθήκη ηλεκτρονικών
σημειώσεων, ανακοινώσεις, εργασίες, εξετάσεις, χρήση
Λογισμικού MATLAB/OCTAVE στις εργαστηριακές ασκήσεις,
χρήση λογισμικού zoom για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση,
χρήση λογισμικού moodle για εξετάσεις.

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Συγγραφή εργασιών 16
Μελέτη 32
Σύνολο 100
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά
Μέθοδοι αξιολόγησης: Δύο υποχρεωτικά σετ εργασιών (30%)
και τελική γραπτή εξέταση (70%),
Κριτήρια αξιολόγησης: Αναφέρονται ρητά στο πρώτο
μάθημα και είναι ανακοινωμένα στην ηλεκτρονική σελίδα
του μαθήματος.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Θεοδωρίδης Σέργιος, Μπερμπερίδης Κώστας, Κοφίδης Λευτέρης, Εισαγωγή στη θεωρία σημάτων και συστημάτων, Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ‐ Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ, 2003.
 • Oppenheim, Willsky, Nawab, ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ, 2011.
 • Θεόδωρος Αλεξόπουλος, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ, Πανεπιστημιακές, Εκδόσεις ΕΜΠ, 2011.
Διδάσκων: Τσίπουρας Μάρκος