4ο εξάμηνο


Μάθημα: ΗλεκτρομαγνητισμόςΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ3
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 4
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: http://eclass.uowm.gr/courses/ICTE247/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία

Περιεχόμενο:

Ηλεκτροστατική. Ηλεκτρικά Φορτία, Νόμος Coulomb. Ηλεκτρικά Πεδία και Ηλεκτρικό Δυναμικό. Διαφορά Δυναμικού. Αγωγοί και Μονωτές. Ηλεκτρικά Ρεύματα και Πυκνότητα Ρεύματος. Πεδία Κινούμενων Φορτίων. Μαγνητικό Πεδίο. Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή και Εξισώσεις Maxwell. Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία στην Ύλη.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
- να περιγράφει τις πηγές στατικών ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων και να κατανοεί τη φυσική τους σημασία των σχετικών μεγεθών,
- να υπολογίζει την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από σημειακά και
διανεμημένα φορτία,
- να κατανοεί την αλληλεπίδραση μεταξύ ηλεκτρικού πεδίου και αγώγιμων σωμάτων,
- να υπολογίζει τη χωρητικότητα διατάξεων πυκνωτών και την ηλεκτρική αντίσταση αγώγιμων σωμάτων,
- να κατανοεί τη συμπεριφορά απλών διατάξεων γειωτών,
- να υπολογίζει την ένταση του μαγνητικού πεδίου που προκαλείται από γνωστές ρευματικές κατανομές,
- να υπολογίζει επαγόμενες τάσεις σε αγωγούς και ασκούμενες δυνάμεις σε ρευματοφόρους αγωγούς.

Προαπαιτούμενα:

Απαιτούνται γνώσεις από το μάθημα:

- Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

Τρόπος Παράδοσης:

• Πρόσωπο με πρόσωπο
• Δυνατότητα σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

- eclass (εκπαιδευτικό υλικό)
- email (επικοινωνία)
- moodle (εξέταση)

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Φροντιστηριακές ασκήσεις 26
Ιδιωτική μελέτη (θεωρίας) 34
Ιδιωτική μελέτη (επίλυση ασκήσεων) 34
Ενδιάμεση Εξέταση 2
Τελική Εξέταση  3
Σύνολο 125
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Συμπερασματική ενδιάμεση γραπτή εξέταση (25%) και
συμπερασματική τελική γραπτή εξέταση (75%) στην
Ελληνική γλώσσα. Ελέγχεται η επάρκεια θεωρητικών
γνώσεων, η ικανότητα εφαρμογής συγκεκριμένων
μεθοδολογιών και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με
συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς . Τα κριτήρια
αξιολόγησης αναφέρονται στην ορθότητα των απαντήσεων,
καθώς και στο βαθμό σαφήνειας και πληρότητάς τους.
Προβλέπεται προφορική εξέταση για φοιτητές με
μαθησιακές δυσκολίες. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα από
τους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας eclass.uowm.gr.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ενιαίος τόμος), ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Έκδοση: 1η/2014
  2. Ρουμελιώτης Ι.-Τσαλαμέγκας Ι., Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, τόμος Β΄, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., Έκδοση: 1η έκδ./2010.
  3. GRIFFITHS J. DAVID, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟΜΟ), ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Έκδοση: 1η/2012.
  4. RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT, ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, Έκδοση: 8η Αμερικανική/2013.
Διδάσκων: Ζυγκιρίδης Θεόδωρος